?

Log in

No account? Create an account
Funebro // Grief - Kalemburoj aux Poezio / Puns or Poetry — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
traevoli

[ website | Traevoli Dot Com ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Funebro // Grief [Jul. 28th, 2009|04:56 am]
traevoli

Funebro

Grief

Mia fratino forpasis antaux kelkaj monatoj. Estis tro malfacile dauxrigi la studprogramon do mi oficiale petis pauxzon. My sister passed away a couple months ago. It was too difficult to continue with school after that, so I officially took a leave of absence.
Mi estas hejme jam perskaux monaton, sed restas homoj neauxdintaj la novajxon. Mi klopodas elkracxi la klarigon kiel eble plej rapide, sed estas malfacile. Cxiun fojon, kiam mi sciigas homon, mi sentas ke mi disdonas funebron kaj rezulte estas malpli da felicxo en la mondo. Foje mi ne ecx konfesas la veron sed permesas ke oni dauxre kredu ke mi nur vizitas dum festo. I've been back home for nearly a month, and I still run into people who haven't heard. I try to get through the explanation as quickly as possible, but it's still difficult. Every time I share the news it feels like I'm spreading the grief around and there's a little less happiness in the world as a result. Sometimes I just let people think I'm just visiting on holiday or something.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: plokijuhwaq
2009-07-28 07:30 pm (UTC)
Simono, mi vin ege kompatas...mi ne povas imagi, kiel malfacila estas tiu sperto. Sciu ke vi havas amikojn kun kiuj vi povas paroli, au kiuj auskultos vin, se vi tion deziras au bezonas. Se vi volas, kontaktu min iam ajn.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: biffster
2009-07-30 03:46 am (UTC)
Sorry again, Simmon. :(
(Reply) (Thread)