?

Log in

No account? Create an account
La 1-a animacia E-filmo // The 1st animated film in Esperanto - Kalemburoj aux Poezio / Puns or Poetry — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
traevoli

[ website | Traevoli Dot Com ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

La 1-a animacia E-filmo // The 1st animated film in Esperanto [Mar. 1st, 2011|02:52 pm]
traevoli

La unua animacia filmo en Esperanto

The first animated film in Esperanto

Finfine animacio ekestas parto de la Esperanta kino!
At long last animation is part of the Esperanto cinema!
Ĉapeloj, la unua animacia filmo en Esperanto, estas tradicie desegnita sur papero. Kvankam gxi ne havas parolitan dialogon, la sxercoj (videblaj vortludoj) estas eblaj nur per Esperanto. Bonvolu spekti jene: Ĉapeloj, the first animated film in Esperanto, is traditionally drawn on paper. Although it has no spoken dialogue, the jokes (visible puns) are possible only through Esperanto. Please watch here:
Neĝuloj, mia dua 'filmo', estas animaciita per la softvaro Adobe Flash. Gxi estas iom malpli longa, sed enhavas iom da dialogo. Auxskultantoj de E-radio versxajne rekonos la vocxojn. Jen tio:
Neĝuloj, my second 'film', was animated in Adobe Flash. It's a little shorter, but has a bit of dialogue. Listeners of Esperanto radio will probably recognize the voices. Behold:
Komentoj estos bonvenaj.
Comments are welcome.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: traevoli
2011-03-03 02:06 pm (UTC)

Ĉapeloj @ YouTube

(Reply) (Thread)