?

Log in

No account? Create an account
Kalemburoj aux Poezio / Puns or Poetry [entries|archive|friends|userinfo]
traevoli

[ website | Traevoli Dot Com ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Unuaj tri semajnoj // First three weeks [Jan. 20th, 2009|11:51 pm]
traevoli

Unuaj 3 semajnoj

First 3 weeks

Mi estas en Vankuvero jam dum preskaux tri semajnoj. Mi ankoraux ne havas telefonon, do ne parolis kun hejmuloj ekde mia alveno. Mi devas uzi anstatauxe retposxton. Mi estu honesta ke mi igxas iom hejmsopira. Tamen mi ricevis mian unuan posxtajxon cxi tie, bildkartojn de Koloradio. (Dankon, Tam!) I've been in Vancouver almost three weeks now. I still don't have a phone, which means I haven't spoken to anyone back home since I arrived. I've been relying entirely on e-mail, instead. And let me be honest: I'm getting a little homesick. Though I did get my first mail here, postcards from Colorado. (Thanks, Tam!)
Miaj kursoj estas intensaj. Kelktage mi estas vigla. Alitage mi sentas min venkita, ke mi ne tauxgas al cxi tio, ke mi malsukcesos survizagxen. Mi devas rememorigi min ke mi venis cxi tien por esti instruata pri aferoj, kiujn mi nur iomete sukcesis lerni sole. Miaj instruistoj cxefe estas veraj animaciistoj profesiaj en la fako. Tio estas kaj bona kaj malbona. Estas evidente ke ili ja scias multe; Mi ne povus komenci listigi tiom da iliaj projektoj, kiujn mi ja spektis. Sed tio signifas ankaux ke ili estas postulemaj, do la laboro povas esti malfacilega. Tamen, jen la spertiga edukado, kiun mi sercxis. Do mi ne plendu. Classes have been intense. Some days I am totally psyched. Other days I feel overwhelmed, that I'm not cut out for this, that I'm going to fall flat on my face. I have to keep reminding myself that I came hear to be taught all this stuff, because I had only nominal success learning it on my own. My teachers are mostly animators who actually work in the field. This is both good and bad. They really know their stuff, and it shows; I can't even begin to lists the shows they've worked on that I've seen. But it also means that they are very demanding, and the work can be hard. But this is the hands-on education that I was looking for. I have no right to complain.
Vankuvero estas kutime griza, ofte pluva. Mi finfine akiris paron da pluv-shuoj (el apuda urbo, cxar cxiu paro en Vankuvero estis elcxerpita!), kiu malebligos malsekajn sxtrumpetojn. Mi esploris la lokan svingdancadon, kiu estas suficxe bona, sed mi dubas ke mi iros pli ofte ol unu fojon monate. Mi renkontis kelkajn el la lokaj E-istoj memnomitaj "dinosauxroj", kiuj estis afablaj kaj bonvenigaj. Mi havis la plezuron renkonti ankaux Aronon kaj Karlinan, la famuloj de Radio Verda. Hazarde, du tagojn antauxe, mi ricevis retposxton de filmisto Sam Green, kiu demandis cxu mi konas ilin kaj petis kontakton kun ili. Vancouver is usually grey, and often rainy. But I finally got a pair of rain boots (from out of town, because everyone was sold out!), which should help prevent soggy socks. I've checked out the local swing scene, which is alright, but I doubt I'll bother going more than once a month. I met up with a few of the local Esperanstist, the self-named "dinosaurs", who were friendly and welcoming. I also had the pleasure of meeting Aaron and Charlene, hosts of my favorite podcast Radio Verda. Cooincidentally, I received an e-mail from film maker Sam Green a couple days beforehand, asking if I knew them and if I could get him in touch with them.
Tiom da aferoj okazis dum la pasintaj tri semajnoj, ke mi ne certas kiel resumi. So much has happened in the last three weeks, I'm not sure how to summarize.
Link3 comments|Leave a comment

En Vankuvero // In Vancouver [Jan. 2nd, 2009|04:20 pm]
traevoli

En Vankuvero

In Vancouver

Nu, mi alvenis. Ankoraux ne estas multe da novajxo, sed mi nepre estas en alia lando. Kiam mi vizitis Tihuanon cxi-somere, mi malfacile kredis ke mi ja eliris San-Diegon. Ne multe malsamis. Nur kiam mi vidis militistojn sur strato, mi ekkomprenis ke mi ne plu estis en Kalifornio. Tie ili akceptis Usonan monon. Cxi tie, mi bezonis Kanadan monon, do nur tiam, kiam mi intersxangxis miajn biletojn, mi ekkomprenis ke mi estas eksterlande, kvankam mi estis jxus veninte de dogano. Well, I'm here. Not much to report yet, but I'm definitely in a different country. When I visited Tihuana this summer, it was hard to believe I had left San Diego. Not much was all that different. It wasn't until I saw military on the street that I realized I was not in California anymore. There they accepted American currency. Here, I needed Canadian currency, so it wasn't until I exchanged my cash that I realized I was abroad, even though I had just come from customs.
Link1 comment|Leave a comment

Nervous // Nervoza [Dec. 31st, 2008|10:02 am]
traevoli

Nervozega

Extremely nervous

Sxajnas ke papilioj flugas en la stomako. Ankaux miaj manoj kaj brakoj piketadas. Not only does it feel like there are butterflies in my stomach, but my hands and arms are tingly.
Link4 comments|Leave a comment

Mi (ne) havas tro da posedajxoj // I (don't) have too much stuff [Dec. 18th, 2008|03:41 pm]
traevoli

Mi ne havas tiom da aferoj!

I don't have that much stuff!

Cxu mi fakte diri tion iam? Jen mensogo. Mi penas paki por mia vojagxo vankuveren, kaj miras pro la kvanto da aferoj posedataj. Mi havas aferojn, kiujn mi neniam elpakis post mia lasta translokigxo. Mi havas aferojn, kiujn mi ne uzis dum tiom da tempo, ke ili havas kvin jarojn da polvo sur si. Mi havas aferojn kies originoj estas misteraj. Nur etan parton mi kunportos kun mi. Kion fari al la resto? Donacu gxin, vendu gxin, aux ensxrankigu gxin. Korpo de porko! Did I actually say that at one point? It's a lie. I'm trying to pack for Vancouver and I'm baffled at the amount of stuff I have. I have stuff that never got unpacked from the last time I moved. I have stuff that hasn't been used in so long it has five years of dust on it. I have stuff whose origin is a mystery to me. Only a small portion of this is going to be able to go with me. What do I do with the rest of it? Give it away, sell it, or store it. Holy cow!
Link3 comments|Leave a comment

Adiaux! // Farewell! [Dec. 15th, 2008|12:43 pm]
traevoli

Adiaux!

Farewell!

Do jam alvenas la tempo kiam mi devos forlasi mian hejmon, amikojn, kaj familiojn -- dum tuta jaro. Jam pasis dek du monatoj dum kiuj mi povus pretigxi, sed ja sxajnas subite. Mi mensogus se mi ne dirus ke mi estas sopire ekscitita pri la komencigxo de miaj studoj. Atendas Vankuvera Filma Stud-ejo kaj klasika animacio! Sed mi mensogus ankaux se mi ne konfesus ke mi estas malgxoja, cxagrena, kaj soleca, pensante pri cxiuj kaj cxio, kiujn mi forlasos. So it's finally here. It's almost time to leave my home, my friends, my family -- for an entire year. I've had twelve months already to prepare for this, and it still feels sudden. I'd be lying if I didn't say I'm desperately excited to begin my studies. Vancouver Film School! Classical animation! But I'd also be lying if I didn't admit that I am sad, and worried, and lonely, thinking of everyone and everything I'm leaving behind.
Okazos kunveno cxi-sabate. Se vi sxatus veni al la domo inter la 2a ptm kaj la 7a ptm, mi sxategus brakumi kaj adiauxi vin. (La inviton mi sendas ankaux al tiuj, kiujn mi ankoraux ne renkontis vid-al-vide.) Se tiu dato (aux tempo) ne estas tauxga, kontaktu min. Mi certas ke ni povos kunveni alitempe. I'm having a get-together this Saturday. If you'd like to stop by the house between 2pm and 7pm, I would like very dearly to give you a hug and say goodbye. (This invitation is extended even to those of you I've never met in person.) If this day or time doesn't work for you, please drop me a line. I'm sure we can find another time to meet up.
LinkLeave a comment

Sunlumo kaj pomoj // Sunlight kaj apples [Oct. 19th, 2008|07:47 am]
traevoli

Sunlumo kaj pomoj

Sunlight and apples

La sezono sxangxigxas kaj la tagoj komencas esti pli kaj pli malvarmaj. Mi rimarkis dum la pasintaj jaroj ke mia humoro estas draste malsama dum sunplena tago ol nuba tago. Mi vere bezonas sunlumon por felicxi. Mi auxdas ke oftege pluvas en Vankuvero. Tial mi komencas pripensi la veteron tie-an kaj komencas iom cxagrenigxi pri tio. Do mi demandas al mi jene: kial mi tiom malfelicxas dum sensunaj tagoj?
The season is changing and the days are beginning to get colder and colder. I've noticed over the last few years that my mood is drastically different on a sunny day than a cloudy day. I really need sunlight to be happy. I hear that it rains all the time in Vancouver. So I've been pondering the weather there and starting to worry a bit about it. So now I ask myself: why am I so unhappy when it's not sunny out?
Cxu mi havas medicinan problemon rilate al sezona deprimigxo? Cxu al mia korpo emas manki la vitamino D (kiun oni cxefe ricevas per la sunlumo)? Aux cxu mi nur devas trejni min ne igxi malgaja pro nubaj tagoj?
Do I have a medical problem related to seasonal depression? Do I have a deficiency of Vitamin D (which one gets mainly from sunlight)? Or do I just have to learn not to get down on a cloudy day?
Aliteme, la sezono por skrumpi jam forpasas. La plejmulto da pomoj estas tro alte malproksimaj sur arbo aux jam falintaj grunden. Nura kelko da semajnoj restas por liberigi pomojn el arboj de aliuloj. Do jen alia demando: Kial skrumpado tiel gxojigas min? On another note, the season for skrumping is already passing by. The majority of apples are too high up on the trees or already fallen to the ground. A mere few weeks remain to liberate apples from other peoples' trees. And there lies another question: why does skrumping bring me such joy?
Link1 comment|Leave a comment

Kalembura sxerco // Punny joke [Oct. 10th, 2008|10:43 am]
traevoli

Kalembura sxerco

Punny joke

Mi sendis sxercon al Radio Verda, kiun ili jxus aperigis en la 133-a epizodo. La sxerco (kompreneble) estas amuza pro kalemburo. Per lauxvortaj tradukoj kaj klarigoj mi provis komprenigi la sxercon al miaj krokodilaj kunlogxantoj, Scott kaj Tam. Evidente mi sukcesis cxar, post unu-du tagoj, ili elpensis la jenan interpreton en la angla. Kvankam gxi rilatas al malsama mangxajxo, la esenco de la sxerco estas sama. Kaj gxi estas suficxe brila. Jen: I sent a joke to Radio Verda, which they just published in the 133rd episode. The joke is funny because of a pun (of course). I tried to make it understandable to my non-Esperanto-speaking roommates, Scott and Tam, with literal translations and explanations. Apparently I succeeded because, a day or two later, they had thought up the following interpretation. Although it has to do with a different food, the essence of the joke is the same. And it's pretty brilliant. Behold:
Aaron and Charlene go to a restaurant for breakfast. When their food arrives, Charlene notices a hair stuck to her toast. Aaron sees a fly on his. "Waiter!" he complains "Our toast is awry!" Without even looking at it, the waiter replies "I'm sorry, did you want sourdough instead?"
Link5 comments|Leave a comment

Malkuragxigaj indikoj // Discouraging indications [Oct. 5th, 2008|04:21 am]
traevoli

Malkuragxigaj indikoj

Discouraging indications

Antaux kelkaj jaroj, forlasonte laboron, mi prognozis ke, se mi restus cxe la laborejo, mi igxus tia homo, kia macxas aspirinon kaj glutigas gxin per nigra kafo (sen kremo, sen sukero). Hodiaux, cxe mia nuntempa laborejo, mi iom horore rimarkis ke mi faris gxuste tion. Cxu tio eble estas indiko ke mi ja trovu novan postenon aliloke? A few years back, before leaving a job, I figured that if I were to stay there, I was going to become the sort of person who chews aspirin and washes it down with black cofee. Today, at my current job, I realized, a bit to my horror, that I was doing just that. Is that, perhaps, an indication that I really should find a new job somewhere else?
Malgraux pluraj malsamaj instrukcioj per malsamaj metodoj, mi ankoraux ne sukcesis registri telefonvokon Skajpan. Tial mi ankoraux ne starigis mian podkaston... Despite multiple different instructions using different approaches, I've still not managed to record a Skype phone call. And thus I have not yet started my podcast...
Mi povus plendi plu pri aliaj aferoj, sed anstataux mi eble dormu (se eblas). I could go on in that vein on other topics, but perhaps I should sleep, instead (if that's possible).
LinkLeave a comment

Cheerful thoughts // Gajaj pensoj [Sep. 18th, 2008|12:01 pm]
traevoli

Cheerful thoughts

Gajaj pensoj

I'll admit it: I've been a bit of a grump lately. But I have days when I'm not so grumpy. So I thought I'd take a moment to post a few happy thoughts. Mi konfesu ke mi lastatempe estas malgajulo. Sed mi spertas malpli malgajajn tagojn. Do mi pensis ke mi pasigos momenton afisxi kelkajn felicxajn pensojn.
Read more... // Legu plu...Collapse )

Link2 comments|Leave a comment

A Podcast // Podkasto [Aug. 30th, 2008|01:30 pm]
traevoli

A Podcast

Podkasto

So, despite all the other things I have coming up, I find myself giving more and more thought to starting a podcast of my own. I have a working title, a concept of the general theme, and some ideas about the format. I think I will utilize mostly informal interviews conducted over Skype. Now if only I can figure out how to record them... Do, malgraux cxio prizorgenda, mi pli kaj pli pensas pri la kreado de propra podkasto. Mi havas provizoran titolon, koncepton pri li gxenerala temo, kaj ideojn pri la formato. Mi pensas ke mi uzos plejparte malformalajn intervjuojn faritajn per Skypo. Do nun mi devas ekscii kiel registri tiojn...
Link5 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]